UBND Xã Dũng Phong

Địa chỉ: Xóm Bãi Bệ 1 - xã Dũng Phong - huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình, Cao Phong, Hòa Bình
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Bùi Văn Trường
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ