STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Bùi Đức Hoàng Phố Chiềng Trào - TT Vụ Bản - Lạc Sơn - Hoà Bình