HTX NSS Triệu Phong

Địa chỉ: An Hưng, Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị, Triệu Phong, Quảng Trị
Gạo sạch Triệu Phong
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Hữu Đạt
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ