HTX NN Vĩnh Thạnh

Địa chỉ: TT. Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, Châu Phú, An Giang
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Thiều Thanh Thế
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ