HTX Hà Phong

Địa chỉ: Xóm Môn - Bắc Phong - Cao Phong - Hòa bình, Cao Phong, Hòa Bình
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Dương Văn Cường
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ