HTX Gia Hoàng Rượu Mê Cung Đá

Địa chỉ: Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang , Mèo Vạc, Hà Giang
Rượu hương đá kết tinh đất trời
Nấu bằng nguyên liệu hữu cơ và công nghệ truyền thống dân tộc H'Mong
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : To Thanh Tinh
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Tô Thanh Tính Mèo Vạc