HTX Đà giang

Địa chỉ: Tổ 15, phương Lâm, Tp Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình
Diện tích : 20 ha
Người quản lý : Lê Thị Vân
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ