Cơ sở sản xuất

HTX Gia Hoàng Rượu Mê Cung Đá

Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Rượu hương đá kết tinh đất trời

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Ngô HTX Mê cung đá
(50000 m2)
Organic
HTX Gia Hoàng Rượu Mê Cung Đá

Thông tin chung

Giới thiệu Nấu bằng nguyên liệu hữu cơ và công nghệ truyền thống dân tộc H'Mong
Cổng truy xuất hagiang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý To Thanh Tinh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua